ضرورت توجه مدیران شرکت‌های زیرمجموعه گروه توسعه صنایع بهشهر به آینده‌پژوهی