همزمان با هفته و روز جهانی کارگر از کارگران و پرسنل شرکت زرین ذرت شاهرود تست کرونا گرفته شد .