رئیس هیئت مدیره خانم لیلا اقبالیان


سرپرست شرکت   مهندس محمد مهدی اختری                          


عضو هیئت مدیره آقای امین لطیفی                                             null