رئیس هیئت مدیره خانم لیلا اقبالیان


نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل  آقای صادق جایروندی              null


عضو هیئت مدیره آقای امین لطیفی                                             null