بازدید وبازرسی وکارشناسی مسوولین اداره کار،تعاون ورفاه اجتماعی از کارخانه زرین ذرت شاهرود جهت ثبت سختی کار