خروج شرکت زرین ذرت شاهرود از لیست صنایع آلاینده محیط زیست