دیدار و بازدید مدیر کل محترم دفتر مرکزی حراست گروه توسعه ملی